Yhtiön hallituksen velvollisuudet ovat vakava asia

Hallituksen vastuut eivät usein ole kaikilla sen jäsenillä täysin tiedossa. Vastuiden hoitamatta jättämisestä seuraa isoja henkilökohtaisia riskejä. Olemme kehittäneet hallitusten jäsenten koulutus -palvelun, jonka tarkoituksena on turvata lain mukainen toiminta kaikissa tilanteissa.

Tässä esittelemme tehtäviä ja vastuita, jotka kuuluvat hallituksen toimintaan.

 

Hallituksen lainmukaiset tehtävät

Hallitus edustaa yhtiön ylintä johtoa. Osakeyhtiölain mukaan hallituksen on huolehdittava yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Lisäksi hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Hallituksella on niin sanottu yleistoimivalta, jonka nojalla sen tulee hoitaa yhtiön hallintoa ja järjestää toiminta asianmukaisesti. Tämän lisäksi yhtiön hallitukselle on asetettu nimenomaisia osakeyhtiölaissa säädettyjä tehtäviä, kuten kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukainen järjestäminen.

 

Toimitusjohtaja osana yhtiön johtoa

Hallituksen lisäksi yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja, joka on osa yhtiön johtoa. Hallitus valitsee toimitusjohtajan. Toimitusjohtajan tehtäviin kuuluu juoksevan hallinnon hoitaminen hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.

Tehtävänjako toimitusjohtajan ja hallituksen välillä voi joskus olla epäselvää. Näin ollen toimitusjohtajan ja hallituksen välisestä vastuunjaosta on hyvä sopia kirjallisesti esimerkiksi toimitusjohtajasopimuksessa ja yhtiön sisäisessä työjärjestysohjeistuksessa.

 

Henkilökohtainen vastuu

Hallituksen jäsenen tulee tuntea velvoitteensa, sillä hallituksen jäsen vastaa tekemisistään ja tekemättä jättämisistään henkilökohtaisesti. Tietämättömyys ei vapauta hallituksen jäsentä vastuusta. Välttääkseen henkilökohtaisen vastuun, hallituksen jäsenen on aina syytä varmistua siitä, että yhtiössä noudatetaan osakeyhtiölakia, yhtiön yhtiöjärjestystä ja muita yhtiön toimintaan sovellettavia lakeja ja säännöksiä.

Hallituksen jäsen on velvollinen korvaamaan yhtiölle vahingon, jonka hän on aiheuttanut toimiessaan tahallisesti tai tuottamuksellisesti. Hallituksen jäsen saattaa tietyin edellytyksin olla velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon myös yhtiön osakkeenomistajalle tai muulle henkilölle. Pahimmassa tapauksessa hallituksen jäsen voi joutua jopa rikosoikeudelliseen vastuuseen.

 

Toiminnan tavoitteena on yhtiön etu

Hallituksen jäsenen on aina toimittava huolellisesti edistäen yhtiön etua, eli objektiivisesti arvioituna toimia yhtiön parhaaksi. Yhtiön edun mukaan toimiminen on arvioitava kunkin yhtiön kohdalla tapauskohtaisesti, sillä yhtiöt ja niiden toiminta eroavat toisistaan huomattavasti.

Yhtiön edun on yleisesti katsottu tarkoittavan osakkeenomistajien kollektiivista etua, eli osakkeenomistajien yhteistä etua sijoituksen arvonnousun ja tuoton muodossa. Toimiminen huolellisesti yhtiön edun mukaan voidaan katsoa edellyttävän myös liiketaloudellisesti järkevien päätösten tekemistä. Yleensä riittävänä huolellisuutena pidetään sitä, että ennen päätöksentekoa hankitaan tarpeeksi tietoa aiheesta ja sen perusteella tehdään johdonmukainen päätös. Päätöksiin ja toimenpiteisiin eivät tällöin saa vaikuttaa johdon jäsenten eturistiriidat.

 

Päätösten dokumentointi

Osakeyhtiölaki edellyttää, että hallituksen kokouksista laaditaan pöytäkirja. Hallituksen kokousten pöytäkirjoilla voi jälkikäteen olla iso merkitys, jos vastuukysymykset tulevat arvioitavaksi. Tämän takia on myös tärkeää, että pöytäkirjoihin kirjataan mahdolliset hallituksen jäsenten eriävät mielipiteet.

 

Jos kiinnostuit palvelustamme, niin otathan yhteyttä minuun ja jutellaan koulutuksestamme tarkemmin.