Yhteisöjen tulolähdejako muuttuu – näin se vaikuttaa

Henkilökohtainen (TVL) tulolähde poistuu vuodesta 2020 alkaen tavallisilta osakeyhtiöiltä ja osuuskunnilta sekä sellaisilta säätiöiltä ja yhdistyksiltä, joita ei katsota yleishyödyllisiksi. Jatkossa esimerkiksi sijoitusyhtiöillä on vain yksi tulolähde, elinkeinotoiminnan (EVL) tulolähde.

Muutos ei koske esimerkiksi asunto-osakeyhtiötä, keskinäisiä kiinteistöosakeyhtiöitä, asunto-osuuskuntia, yleishyödyllisiä yhteisöjä, julkisyhteisöjä, muita tuloverolaissa tarkoitettuja osittain verovapaita yhteisöjä, ulkomaisia kuolinpesiä eikä henkilöyhtiöitä (Ay, Ky), toiminimiä tai yhteisetuuksia. Näillä säilyy jatkossakin henkilökohtainen tulolähde.

Mikä muuttuu?

Aikaisemmin yhteisön henkilökohtaiseen (TVL) tulolähteeseen luetut passiivinen osakesijoitustoiminta sekä osakehuoneistojen ja kiinteistöjen vuokraustoiminta siirtyvät muutoksen jälkeen verotettavaksi elinkeinotoiminnan tulolähteeseen.

Jatkossa kaikki tulot sekä menot ja menetykset verotetaan elinkeinotulolähteessä. Lukuun ottamatta muita kuin asunto- ja kiinteistöosakkeita (eli ns. tavallisia osakkeita) sekä avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiöosuuksien luovutustappioita kaikki tappiot ovat vähennyskelpoisia elinkeinotulolähteen tuloista.

Esimerkiksi sijoitusyhtiön omistaman osakehuoneiston, kiinteistöosakeyhtiön tai yhtiön, jonka toiminta tosiasiallisesti käsittää pääasiallisesti kiinteistöjen omistamista tai hallintaa, myynnistä syntynyt luovutustappio on vähennyskelpoinen kaikista tuloista verovuodesta 2020 alkaen. Tällainen tappio on vähennyskelpoinen syntymisvuoden ja kymmenen sitä seuraavaa vuotta.

Uusi omaisuuslaji

Elinkeinotulolähteeseen tulee uusi omaisuuslaji ”Muu omaisuus”, johon lukeutuu sellainen varallisuus, joka ei palvele yhteisön tulonhankkimistoimintaa. Ennen muutoksen voimaantuloa yhteisöjen henkilökohtaisessa tulolähteessä verotettiin muun muassa sellaisten osakkeiden luovutusvoitot ja tappiot, joiden ei katsottu liittyvän yhtiön harjoittamaan elinkeinotoimintaan.

Aiemmin henkilökohtaiseen tulolähteeseen luetut osakkeet ja osuudet luetaan vuodesta 2020 alkaen pääsääntöisesti yhteisön muuhun omaisuuteen, elleivät ne luonteeltaan ole lähempänä vaihto- tai käyttöomaisuutta. Passiivisesti osakesijoituksia hallinnoivan ”holdingyhtiön” osakeomistukset luetaan jatkossa muuhun tulolähteeseen kuuluvaksi.

Muuhun omaisuuteen kuuluvan yhtymäosuuden tai muun yhteisön kuin asunto- tai kiinteistöyhtiön luovutustappio on vähennyskelpoinen vain muun omaisuuden luovutusvoitoista. Muun omaisuuden luovutustappiot ovat vähennettävissä muun omaisuuden luovutusvoitoista syntymisvuoden ja sitä seuraavat viisi vuotta.

Miten käy vanhoille verovuosille vahvistettujen tappioiden?

Vuosina 2010–2019 vahvistetut henkilökohtaisen tulolähteen tappiot siirtyvät elinkeinotoiminnan tulolähteeseen ja ovat 2020 vähennyskelpoisia kaikista elinkeinotoiminnan tulolähteen tuloista tappion syntymisvuotta seuraavat 10 vuotta.

Henkilökohtaisen tulolähteen luovutustappiot ovat vähennettävissä vuodesta 2020 alkaen vain muun omaisuuden luovutusvoitoista syntymisvuoden ja sitä seuraavat viisi vuotta. Esimerkiksi vuonna 2015 syntynyt henkilökohtaisen tulolähteen luovutustappio on vähennettävissä vielä vuoden 2020 muun omaisuuden luovutusvoitoista, mutta tämän jälkeen tappio vanhenee.

Huomioi nämä verovuosien 2019 ja 2020 verotuksessa

Jos yhtiö myy vuoden 2019 aikana esimerkiksi henkilökohtaiseen tulolähteeseen kuuluvia asunto- tai kiinteistöosakkeita, joista syntyy luovutustappiota, ovat tappiot vähennyskelpoisia vain muista henkilökohtaisen tulolähteen luovutusvoitoista. Jos yhtiöllä ei ole henkilökohtaisen tulolähteen luovutusvoittoja, joista tappiota vähennetään, vahvistetaan tästä henkilökohtaisen tulolähteen luovutustappio. Tappio on vuodesta 2020 alkaen vähennettävissä vain yhteisön muun omaisuuden luovutusvoitoista vuosina 2020–2024.

Jos taas yhtiö myy asunto- tai kiinteistöosakkeita tappiolla 1.1.2020 tai tämän jälkeen päättyvällä tilikaudella, ovat tappiot vähennettävissä kaikista tuloista.

Lisätiedot:

Markus Nykänen, lakimies OTM
+358 40 764 6940
markus.nykanen@premiumgroup.fi