Kuolinpesän pankkiasiat – mitä kaikkea pitää ottaa huomioon?

Kun läheinen kuolee, hänen jälkeensä jää paljon hoidettavia asioita. Surun keskellä tulisi pystyä huolehtimaan myös vainajan pankkiasioista.

Olemme listanneet alle viisi tärkeää kuolinpesän pankkiasioiden hoitoon liittyvää asiaa.

1. Virkatodistuksen tilaaminen

Jotta osakas voi asioida pankissa vainajan kuolinpesän puolesta, hän tarvitsee virkatodistuksen. Virkatodistus todistaa osakkuuden kuolinpesään. Todistuksen voi tilata Digi- ja väestötietovirastolta tai kirkon aluekeskusrekisteristä. Todistus tilataan siitä aluekeskusrekisteristä, jonka seurakunnan jäsen vainaja viimeksi oli.

2. Pankkiasioiden hoitaminen ennen perunkirjoitusta

Ennen perunkirjoitusta kuka tahansa kuolinpesän osakas voi maksaa vainajan tililtä vainajan elinaikaisia laskuja, kuten sähkö- tai puhelinlaskuja, sekä välittömästi kuolemantapaukseen, kuten hautaukseen liittyviä kuluja.

Automaattiveloituksella hoituvia laskuja voi kuka tahansa kuolinpesän osakas lakkauttaa ilman muiden osakkaiden suostumusta.

Jokaisella pesän osakkaalla on myös oikeus saada tietoja vainajan tilitapahtumista kuolinpäivältä ja sen jälkeen. Mahdollisia automaattiveloituksella hoituvia laskuja voi kuka tahansa kuolinpesän osakas lakkauttaa ilman muiden osakkaiden suostumusta.

Jos kuolinpesän osakkaat maksavat kuolemaan liittyviä kuluja omista varoistaan, näistä on hyvä pitää selkeästi kirjaa. Näin kulut saadaan myöhemmin tasattua osakkaiden kesken.

3. Vainajan lainojen hoito

Kuolema ei vaikuta vainajan velkavastuisiin. Vainajan velat siirtyvät kuolinpesälle, ja ne maksetaan kuolinpesän varoista ennen perinnönjakoa.

Jos pesän varat eivät riitä kaikkien velkojen maksuun, ensisijaisesti tulee maksaa niin kutsutut pesänselvitysvelat. Nämä sisältävät kohtuulliset hautaus- ja perunkirjoituskustannukset sekä pesän hoidosta, hallinnosta ja selvityksestä johtuvat tarpeelliset kustannukset.

4. Pankkiasioiden hoitaminen perunkirjoituksen jälkeen

Perukirjassa luetellaan vainajan varat ja velat sekä tiedot kuolinpesän osakkaista. Lisäksi perukirjaan merkitään muut omaisuuden jakoon ja perintöverotukseen liittyvät asiat.

Perunkirjoitus tulee järjestää kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta, ja tilaisuudessa laadittu perukirja tulee toimittaa Verohallintoon kuukauden kuluessa perunkirjoituksesta.

Velvollisuus toimituttaa perunkirjoitus on yleensä sillä, joka tuntee parhaiten vainajan varallisuustilanteen. Varsinainen perunkirjoitus on kuitenkin yleensä käytännössä helpompi jättää ammattilaisen eli juristin hoidettavaksi. Perunkirjoituksen vahvistamiseksi tarvitaan myös kaksi ns. uskottua miestä. Esimerkiksi toimiston lakimiehet voivat toimia tällöin uskottuina miehinä.

Pesän osakkaiden toteamiseksi perukirja tulee toimittaa myös pankille.

Pesän osakkaiden toteamiseksi perukirja tulee toimittaa myös pankille. Tämän jälkeen osakkaat voivat hoitaa kuolinpesän asioita yhdessä, jolloin pankkiasioiden hoitoon tarvitaan jokaisen osakkaan suostumus. Toisinaan on käytännöllisempää, että kuolinpesä valtuuttaa yhden henkilön kuolinpesän asioiden hoitajaksi. Tämä on silloin vastuussa pesän varojen käytöstä.

5. Perinnönjakosopimuksen laatiminen

Jos vainaja oli kuollessaan avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa, ennen perinnönjakoa on toimitettava omaisuuden ositus. Ositus tarkoittaa aviovarallisuussuhteen purkamista. Siinä selvitetään, mikä osuus kuuluu leskelle ja mikä osuus kuuluu perillisille jaettavaan jäämistöön. Jos puolisoilla on ollut avioehto eli heillä ei ole ollut avio-oikeutta toistensa omaisuuteen, osituksen sijasta tehdään omaisuuden erottelu.

Varsinainen perinnönjako tarkoittaa vainajalle kuuluneen netto-omaisuuden jakamista perillisille. Se tehdään laatimalla perukirjaan perustuva perinnönjakosopimus.

Ositukselle ja perinnönjaolle ei ole määritelty määräaikaa. Ositusta tai perinnönjakoa ei saa kuitenkaan toimittaa ennen kuin kuolinpesän velat on maksettu.

Perinnönjaosta laadittu jakokirja on toimitettava pankille sekä Verohallinnolle. Sen perusteella kuolinpesän omaisuus siirtyy perillisille.

Tarvitsetko apua perheoikeudellisissa asioissa?

Ota yhteyttä ja varaa aika veloituksettomaan kartoituspalaveriin!