Vakuutusasiamiehen rooli – ottaisitko neuvoja muilta kuin ammattilaiselta?

Vakuutusasiamiesten rooli vakuutusten tarjoamisessa ja hallinnoimisessa on viime aikoina kasvanut entisestään. Euroopan parlamentin ja neuvoston antaman vakuutusten tarjoamista koskevan direktiivin soveltaminen alkoi lokakuun alussa 2018. Direktiivillä pyritään erityisesti varmistamaan vakuutusasiamiesten ammattimainen toiminta ja asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen.

Hyvä asiamies on samalla erinomainen asiakaspalvelija ja kovatasoinen vakuutusalanasiantuntija. Vakuutusasiamies toimii vakuutusyhtiön edustajana suhteessa asiakkaaseen ja auttaa asiakasta vakuutuksen koko elinkaaren aikana – myös ennen vakuutuksen tekemistä ja sen päättymisen jälkeen.

Asiamiehen rooli alkaa jo ennen vakuutushakemuksen tekemistä kartoittamalla asiakkaan kokonaistilanne, minkä pohjalta voidaan tehdä arvio asiakkaalle parhaiten soveltuvista ratkaisuista ja tuotteista. Tahtotilojen ja tulevaisuuden suunnitelmien tunteminen onkin ensiarvoisen tärkeää. Asiakkaalle soveltuviin ratkaisuihin vaikuttavat muun muassa hänen perhetilanteensa, varallisuutensa määrä, varallisuuden muoto, asuinpaikka ja mahdolliset asuinpaikan muutokset. Sopivan tuotteen löydyttyä Premium valmistelee myös vakuutuksen voimaan saattamiseksi vaadittavan dokumentaation.

Vakuutuksen voimassaolon aikana asiamiehellä on tärkeä rooli paitsi asiakkaiden muuttuvien tarpeiden huomioinnissa myös lainsäädännön ja muun toimintaympäristön muutosten seurannassa. Ulkoisilla muutoksilla on usein merkittäviäkin vaikutuksia asiakkaan kokonaistilanteen ja vakuutustuotteen toimivuuden kannalta. Esimerkiksi kuolemantapauskorvausten osittainen verovapaus lähiomaisille päätettiin poistaa vuonna 2017, mikä johti useiden vakuutusten osalta edunsaajamääräysten muutoksiin. Vireillä olevat lakimuutokset tulevat puolestaan erittäin suurella todennäköisyydellä vaikuttamaan laajasti vakuutusrakenteiden verotukseen vuoden 2020 alusta, mihin tullaan varautumaan tarvittaessa vuoden 2019 aikana. 

Asiakkaan perusteltu ja yleinen huoli on edunsaajien eli hänelle läheisten ihmisten selviäminen paitsi taloudellisesti myös käytännön järjestelyjen osalta vakuutuksen päättyessä asiakkaan kuolemaan. Vakuutuksen päättymisen jälkeen Premium avustaa myös edunsaajia helpottaakseen heidän elämäänsä muutenkin vaikeassa tilanteessa. Asiamiehenä Premium auttaa tarvittaessa myös vakuutuksen edunsaajia tekemään viisaita päätöksiä heidän henkilökohtaiseen varallisuuteensa liittyvissä järjestelyissä.

Vakuutusasiakkaamme tuntevat varmasti vakuutuksiin liittyvän dokumentaatiotarpeen sekä vakuutushakemuksen yhteydessä että vakuutuksen voimassaolonaikana liittyen muun muassa lisäsijoituksiin, takaisinostoihin, edunsaajamääräysten muutoksiin sekä varainhoitajan tai säilyttäjäpankin vaihdoksiin. Eri toimenpiteisiin liittyvän dokumentaation valmistelu ja säännöllinen päivittäminen kuuluvat jokaisen asiamiehen perusedellytyksiin. Asiamiehenä Premium on ensisijaisesti kiinnostunut tuntemaan asiakkaan tarpeet, varmistamaan asiakkaalle parhaat ratkaisut sekä helpottamaan asiakkaan elämää. Premiumin asiakkaalle tuottama lisäarvo syntyykin pääasiassa asiakkaan ja toimintaympäristön tuntemisesta, mahdollisimman pitkälle viedystä ennakoimisesta ja tarpeen tulleen myös reagoimisesta.

Alansa huippuosaajista koostuva Premiumin Vakuutuspalvelut –tiimi takaa mielenrauhan tilanteessa kuin tilanteessa.