Miksi ulkoistaa talouspäällikköpalvelu?

Keskittyäkseen yrityksen kehittämiseen ja kasvattamiseen pienten ja kasvavien yritysten on usein viisasta ulkoistaa taloushallinto. Premium Group tarjoaa joustavia ratkaisuja projektiluontoisesta aina pitkäaikaiseen talouspäällikköpalveluun. Ulkoinen talouspäällikkö tarkastelee yrityksen asioita objektiivisesti, mikä auttaa yrityksen johtoa tekemään parempia päätöksiä.

Yrityksiä on monenlaisia ja tarpeita talouden hallinnassa yhtä monta. Yhteistä kaikille on kuitenkin se, että yrittäjä tarvitsee oikean tiedon yrityksensä tilasta toiminnan ohjaukseen sekä päätöksentekoon. Kaikille on selvää, että isot yhtiöt toimivat, ainakin toivottavasti, tehokkaasti ja tuottavat omasta taloudestaan oikean informaation oikeaan aikaan osakkeenomistajien tiedoksi. Vaikka ei olisikaan pörssiyhtiö lukuisine osakkeenomistajineen, on oikea-aikaisen tiedon tuottaminen yhtä kriittistä. Ja joskus pienelle yksityisyrittäjälle vielä kriittisempääkin.

Yksityisyrittäjä on asiantuntija omalla alallaan oman yrityksensä liikeidean suhteen. Menestyäkseen yritystoiminta vaatii kuitenkin myös muunlaista osaamista kuten taloushallinnon ja juridisten asioiden osaamista. Usein paras ratkaisu on hankkia tämä kriittinen osaaminen ulkopuoliselta asiantuntijalta. Taloushallinnin ammattilaisena tiedän, että kirjanpitäjä ja taloushallinnon palveluiden tarjoaja ei ole vain omaa palveluaan myyvä palveluntuottaja, vaan yrittäjän tuki ja turva.

Kasvavassa yrityksessä ajantasaisen ja oikean tiedon saannin tärkeys talouden tilanteesta korostuu. Kirjanpitäjä tuottaa toki tietoa toiminnan onnistumisesta lukujen valossa, mutta se tulee aina jälkikäteen. Yrityksen toiminnan kehittyessä ja kasvaessa, toiminnan hallintaan vaikuttaa kriittisesti myös toiminnan ennustettavauus. Tällöin yrityksen kannattaa ottaa seuraava askel talousasioiden hoidossa; selkeä budjetti, kassavirtaennusteet, kirjanpidon perusteella työstetty johdon raportointi ja ennustetun tuloksen vertailu toteutuneeseen. Näiden edellä mainittujen asioiden tuottaman informaation avulla on mahdollista tehdä oikeita päätöksiä toiminnan kehittämiseen ja/tai oikaisemiseen sekä suunnitella tarvittaessa myös korjaavat toimenpiteet.

Pienessä yrityksessä olisi usein tarvetta omalle taloushenkilölle, mutta oman kokopäiväisen talouspäällikön palkkaaminen olisi liian iso investointi. Tästä seuraa, että yrittäjä koittaa kaiken muun työn ohella pysyä luvuissa mukana ja tehdä riittäviä tulkintoja oikeiden päätösten perustaksi. Talousasioiden hallinta vaatii myös ajankäyttöä yhteydenpitoon kirjanpitäjän kanssa.

Joustava ratkaisu yrittäjälle on ulkoistaa kirjanpidon ohella myös talouspäällikön toimi, jolloin yrittäjän ja johdon oma aika jää ydinliiketoimintaan keskittymiseen.  Ulkoistettu talouspäällikkö on joustava resurssi ja käytettävissä tarpeen mukaan. Ulkoistettu talouspäällikkö on oman alansa asiantuntija ja ammattilainen; hän keskittyy tuottamaan juuri sen oikean informaation, mitä tarvitaan. Budjetoinnit, kassavirtaennuste ja tulosennusteet syntyvät osaavissa käsissä tehokkaasti ja tarkasti.

Talouspäällikön tuottama informaatio ja tuki yrittäjälle sovitaan erikseen kunkin yrityksen toiminnan ja tarpeiden mukaisesti. Suuremmassa yrityksessä voimme tukea talousosastoa niin projektiluontoisesti erilaisissa muutostilanteissa kun myös rutiinitoiminnoissa. Esimerkiksi järjestelmävaihdoksissa tai äkillisissä henkilöstömuutoksissa. Yrityksen koosta riippumatta, talouspäällikkö tuottaa johdolle päätöksentekoa varten säännöllisesti johdon raportoinnin.

Ulkoistetun talouspäällikön etuna on myös toiminnan tarkastelu ulkopuolisen silmin; ulkoistettu talouspäällikkö on riippumattomampi yrityksen toiminnasta ja pystyy katsomaan kokonaistilannetta usein objektiivisemmin. Tällöin päätöksenteon tueksi annettu konsultointi ei ole seurausta yrityksen sisäisistä mielipiteistä tai mielihaluista toiminnan suhteen.

Yrittäjän kannalta myös henkilöstöön liittyvä riski minimoituu ulkoistuspalvelussa. Yritykselle nimetään aina oma talouspäällikköpalvelua tuottava henkilö ja hänelle varahenkilö, joka pystyy tarvittaessa ottamaan asiakkaan haltuun esimerkiksi sairastilanteessa. Kun yritys ja tarpeet muuttuvat, talouspäällikön työnkuva muuttuu joustavasti yrityksen mukana.